FetchV

Phản hồi

Biểu mẫu này được sử dụng để thu thập thông tin về lỗi xảy ra trong tiện ích. Bạn cũng có thể đề xuất ý kiến và gợi ý qua biểu mẫu này. Cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể tái hiện và sửa lỗi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp làm tài liệu tham khảo, nhưng không đảm bảo sự chấp nhận đầy đủ. Nếu bạn gặp thông báo lỗi "No usable media demuxer", bạn không cần gửi biểu mẫu này vì chúng tôi không thể xử lý các video như vậy theo chính sách của cửa hàng trực tuyến.

Chúng tôi sẽ không công khai thông tin được cung cấp qua biểu mẫu này. Phản hồi của bạn sẽ chỉ được sử dụng để sửa lỗi trong tiện ích. Nếu bạn muốn, bạn có thể cung cấp địa chỉ email liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn khi cần thêm thông tin về vấn đề mà bạn gặp phải.

Trường bắt buộc (hãy điền ít nhất một trường)
URL này là địa chỉ trang web chứa video, không phải địa chỉ nguồn video đã tải xuống!
Hãy điền ít nhất một trường
Không bắt buộc
Bạn có thể chọn tối đa 3 ảnh chụp màn hình